Общи условия

Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате сайта www.skorost.bg. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Тайм Сървиз ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. 

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите условия:
"САЙТ" е цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси които се намират на адрес http://www.skorost.bg/ или някои от поддомейните на същия адрес.
"ВРЪЗКА (ПРЕПРАТКА/ЛИНК)" означава обект, обозначен в определена Интернет страница, който позволява препращане към друга Интернет страница или обект.
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
"УСЛУГА/И" на сайта включват:
достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
достъп до коментарите и даването на рейтинги в сайта;
създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава допълнителни възможности за достъп до информационните ресурси;
получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.
"IP АДРЕС" е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
"ФОРСМАЖОРНО/СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ" е непредвидено към момента на изготвяне на общите условия обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действие или бездействие на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и др.


II. Общи разпоредби
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Тайм Сървиз ООД.
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, Вие се съгласявате да не публикувате рекламни съобщения, да не нарушавате добрия тон, както и да не обиждате останалите участници в дискусията. Тайм Сървиз ООД не носи отговорност за изразените от Вас мнения.
 

III. Авторски права
1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 

IV. Конфиденциалност
Тайм Сървиз ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Тайм Сървиз ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.
С приемането на настоящите условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Тайм Сървиз ООД на посочения адрес или email за контакти.
 

V. Ограничаване на отговорността
Тайм Сървиз ООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Тайм Сървиз ООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Тайм Сървиз ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Тайм Сървиз ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
Тайм Сървиз ООД не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
Тайм Сървиз ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 

VI. Права и задължения на потребителите
Всеки Потребител има право на безплатен достъп до ресурсите на сайта, освен в случаите, когато дадена информация и/или информационен ресурс се разпространява по силата на договор за платени услуги.
Всеки Потребител има право на регистрация с едно Потребителско име и парола в сайта, освен в случаите, когато по силата на действащото законодателство, вътрешен документ или Договор с Тайм Сървиз ООД има право на повече от един потребител.
Всеки Потребител има право на достъп с потребителското си име и паролата си до ресурсите, които сайтът предоставя срещу регистрация.
Всеки Потребител има право на защита на данните, информацията и всички ресурси, които предоставя на сайта.
Всеки Потребител е длъжен да спазва Общите условия, етиката в интернет пространството, добрия тон и законодателството на Република България, що се отнася до използването на предоставяните от Тайм Сървиз ООД услуги и публикуваните от него ресурси.
Когато става дума за достъп до платени услуги или услуги с ограничен достъп, всеки Потребител е длъжен да пази потребителските си данни от други лица с цел предотвратяване на неоторизиран достъп на трети лица до информационните ресурси на сайта.
Всеки Потребител, преди да публикува текстове или други ресурси на сайта, следва да се увери в тяхната достоверност и пълнота.
 

VII. Услуги, изискващи регистрация
Тайм Сървиз ООД си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:
Възможност за публикуване на коментари;
Възможност за даване на рейтинг;
Възможност за добавяне на аватар и потребителски профил;
Получаване на бюлетин с новостите на сайта.
Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако си създадете индивидуален потребителски профил. Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.
Тайм Сървиз ООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил (акаунт) на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.
Тайм Сървиз ООД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.
 

VIII. Защита на лични данни 
Тайм Сървиз ООД не събира и не оперира с лични данни. Тайм Сървиз ООД не носи отговорност за публикуване на лични данни от страна на трети лица чрез нейните информационни ресурси.
Тайм Сървиз ООД има право да събира и използва друга информация за своите Потребители. Информацията може да включва и-мейл адрес (електронна поща), IP адрес, от който се осъществява достъпа и др. Потребителят предоставя информацията доброволно при използване и/или публикуване на ресурси. За предоставените й или станали известни данни за потребителите, които не представляват лични данни, Тайм Сървиз ООД полага дължимата грижа за тяхното опазване от трети лица, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
Тайм Сървиз ООД може да съхрани бисквитки (cookies) на компютъра на Потребител, който посещава сайта. "Бисквитката" е малък текстов файл, който се съхранява на компютъра на Потребителя за идентифициране на браузъра му по време на взаимодействие с уеб сайта на Тайм Сървиз ООД. Бисквитки (cookies) може да се използват за съхранение на елементи като потребителски предпочитания, особености на компютъра (разделителна способност на монитора и т.н.) и други. Всеки сайт може да изпрати бисквитка на браузъра, ако настройките на браузъра го позволяват. Браузърът позволява само онзи сайт, който е съхранил cookies, да има достъп до съхранената информация. Тайм Сървиз ООД използва бисквитки за съхраняване на потребителските предпочитания и обобщен анализ на посещаемостта и "помни" Вашия компютър, а не каквато и да е лична информация за Вас.
 

IX. Промени
Тайм Сървиз ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 24.04.2018 г.
 

Х. Решаване на спорове
Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на компетентните съдебни органи.